Trójmiejska Strefa Szkód

Umowa Partnerska

zawarta w dniu 05-07-2022r. w Gdańsk, pomiędzy
TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SP. Z O.O., reprezentowana przez Bartłomiej Szcześniak,

ul. Szafarnia 11/F8 80-755 Gdańsk, Nip: 583-338-42-92,

Numer konta: 75 1140 2004 0000 3102 7961 7566, zwany dalej "Dającym zlecenie"

§1. [PRZEDMIOT UMOWY]

1. W ramach niniejszej umowy TSS zleca, a Partner przyjmuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności, zlecenie stałego i wyłącznego świadczenia na rzecz TSS usług związanych z przedstawicielstwem i pośrednictwem w zakresie określonym poniżej.
2. W ramach przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 Partner zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności: informowania potencjalnych Klientów o usługach świadczonych przez TSS, stałego pośredniczenia i zawierania, za wynagrodzeniem określonym poniżej w Umowie, w imieniu i na rzecz TSS umów, których przedmiotem będzie obsługa osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach uzasadniających przyznanie zadośćuczynienia, odszkodowania, renty lub innego świadczenia, - potwierdzania danych osobowych i własnoręczności podpisów Klientów, - ułatwiania, nawiązywania i utrzymywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy TSS a potencjalnymi i aktualnymi klientami, - współdziałania z TSS przy gromadzeniu dokumentacji poszczególnych spraw, - w przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem lub jego braku - przekazywania i odbierania dokumentów uzupełniających od Klienta oraz współdziałania z nim w celu pozyskania niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów i informacji.

§2. [OŚWIADCZENIA I DEFINICJE]

2.1. TSS oświadcza, że Partner nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w jej imieniu bądź na jej rzecz.
2.2. TSS oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia do świadczenia na rzecz wskazanych przez Partnera Klientów odpowiednich usług.
2.3. Partner oświadcza, że ma doświadczenie, wiedzę oraz struktury niezbędne do świadczenia usług na rzecz TSS oraz zobowiązuje się dochować należytej staranności w świadczeniu na rzecz TSS usług, określonych w §1.
2.4. Użyte w Umowie definicje i pojęcia mają następujące znaczenie:
a. Partner – podmiot, który na podstawie niniejszej Umowy wykonuje w imieniu i na rzecz TSS czynności z zakresu pośrednictwa przy zawieraniu umów oraz zawierania umów z Klientami we wszystkich obszarach działalności TSS;
b. Czynności faktyczne – czynności związane z zawieraniem umów z Klientami, o których mowa w § 1 ust. 2, zlecone Partnerowi przez TSS, mające charakter czynności pomocniczych, dotyczące potwierdzania danych osobowych i własnoręczności podpisów klientów,
c. Klient - podmiot, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu lub innemu zdarzeniu w wyniku którego istnieje podstawa do przyznania mu świadczenia, jego przedstawiciel ustawowy, bądź pełnomocnik, będący Stroną umowy z Partnerem lub spółką;
d. Wynagrodzenie - wynagrodzenie prowizyjne należne Partnerowi, o którym mowa w art. 758 § 1 Kodeksu cywilnego, uzależnione od liczby i wartości umów, zawartych z Klientami lub w imieniu TSS; szczegółowy podział wynagrodzenia określa Schemat Kariery, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.§3. [SPOSÓB REALIZACJI ZOBOWIĄZANIA] 3.1. Partner realizuje postanowienia Umowy samodzielnie lub za pomocą wybranych przez siebie podmiotów.
3.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych dotyczących osoby Partnera uniemożliwiających mu wykonywanie niniejszej Umowy, we wszelkie prawa i obowiązki Partnera wynikające z niniejszej Umowy wstąpić może osoba bliska Partnerowi, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody TSS.

§ 4. [ZOBOWIĄZANIA TSS]

4.1. TSS zobowiązuje się przekazać Partnerowi w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy materiały przeznaczone do wykorzystywania przez Partnera w trakcie realizacji Umowy.
4.2. Materiały, o których mowa w ust. 1 mogą być udostępniane przez Partnera potencjalnym Klientom lub podmiotom stale z nim współpracującym, przy czym Strony wzajemnie postanawiają, że dokumenty te stanowią własność TSS. Poprzez własność Strony rozumieją w szczególności autorskie prawa do przekazanej dokumentacji.
4.3. TSS zobowiązuje się do przekazywania Partnerowi wszelkich aktualizacji, uzupełnień oraz zmian materiałów, o których mowa w ust. 1, a także wszelkich nowych materiałów potrzebnych do realizacji Umowy.

§5. [ZOBOWIĄZANIA PARTNERA]

5.1. Partner będzie podejmować czynności zmierzające do pozyskania przez TSS jak największej ilości klientów skłonnych zawrzeć umowę z TSS bądź czynności te będą polegać na zawieraniu jak największej ilości umów w imieniu TSS.
5.2. Partner obowiązany jest w szczególności przekazywać wszelkie informacje mające znaczenie dla TSS oraz przestrzegać wszelkich wytycznych i wskazówek udzielanych przez TSS i podmioty z nim współpracujące, uzasadnionych w danych okolicznościach, a także podejmować, w zakresie prowadzonych spraw, czynności potrzebne do ochrony praw stron kontraktu.
5.3. Partner zobowiązuje się również do:
- zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa TSS, jakie posiadł w związku z zawarciem bądź wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyłączeniem tych, które są mu niezbędne do udzielenia stosownej informacji Klientowi,
- współdziałania z Klientem w zakresie pozyskiwania wymaganych dla prowadzenia sprawy informacji,
- rzetelnego informowania Klienta o warunkach umowy,
- przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, jak również procedur i aktów wewnętrznych, obowiązujących w TSS,
- rzetelnego, dokładnego i odpowiadającego stanowi faktycznemu wypełniania w ścisłym porozumieniu z Klientem dokumentów i formularzy,
- współpracy z Klientem w zakresie uzyskania wymaganych dla skutecznego prowadzenia sprawy informacji i dokumentów.
5.4. Partner nie jest upoważniony do przyjmowania od pozyskanych na rzecz TSS Klientów żadnych płatności i innych świadczeń na rzecz TSS, jak również do odbierania zawiadomień o reklamacjach oraz oświadczeń dotyczących wykonania zawartych umów.
5.5. Strony zgodnie uzgadniają, iż w okresie obowiązywania niniejszej umowy Partner zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, w zakresie objętym umową.
5.6. Strony zobowiązują się do lojalnego względem siebie współdziałania w ramach wykonywania postanowień niniejszej Umowy, w szczególności zobowiązują się nie podejmować czynności, których skutkiem byłoby wyrządzenie szkody drugiej Stronie, w tym poprzez negatywne wpływanie na relacje TSS z Klientem.

§6. [WYNAGRODZENIE]

6.1. Za świadczone usługi Partner będzie miał prawo do wynagrodzenia prowizyjnego, uzależnionego od tego jaką pozycję zajmuje w strukturze TSS. Przy czym dokument określający strukturę, zajmowaną przez Partnera pozycję oraz związaną z tym wysokość prowizji stanowi jako załącznik nr 2 pod nazwą „Schemat Kariery”, integralną część niniejszej umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż Partner może zajmować w strukturze TSS kilka pozycji łącznie, co wiąże się z zsumowaniem wysokości prowizji za poszczególne miejsca w strukturze, jak również związane jest z przypisaniem Partnerowi dodatkowych uprawnień i obowiązków. W tym wypadku stosuje się zapisy załącznika nr 2.
6.2. W przypadku uzyskania przez Partnera statusu Managera, Managera grupy, Dyrektora, Dyrektora generalnego zgodnie ze Schematem Kariery, Partner otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, zwane dalej nadprowizją. Wysokość nadprowizji określa załącznik nr 2.
6.3. Partner nabywa prawo do prowizji i nadprowizji w momencie faktycznego wpływu na rachunek bankowy TSS środków finansowych stanowiących wynagrodzenie za skuteczne wykonanie usługi. Strony ustalają, iż wysokość wynagrodzenia prowizyjnego będzie liczona od wartości wynagrodzenia netto zapłaconego TSS w związku z pozyskanymi przez Partnera Klientami.
6.4. Jeżeli umowa zawarta pomiędzy TSS i Klientem będzie realizowana etapami, Partner nabywa prawo do prowizji i nadprowizji w miarę jej wykonywania tj. w momencie faktycznej zapłaty części środków pieniężnych na rachunek TSS.
6.5. W ramach prowadzonej przez siebie struktury Partner będzie upoważniony do otrzymania wynagrodzenia po potrąceniu wynagrodzenia podlegającego mu podmiotu, jednak nie mniej niż 15 % (słownie: piętnaście procent).
6.6. Partner wystawi TSS fakturę VAT stanowiącą podstawę rozliczenia i wypłaty należnej Partnerowi prowizji i nadprowizji. W przypadku braku faktury VAT wstrzymany zostanie przelew prowizji. Przelew należnej Partnerowi prowizji nastąpi w terminie 7 dni roboczych na wskazany przez niego rachunek bankowy, od daty otrzymania przez TSS faktury lub rachunku.
6.7. W sytuacji gdy Partner nie prowadzi działalności gospodarczej możliwe będzie zawarcie z nim dodatkowej umowy zlecenia wraz z rachunkiem. Koszty sporządzenie umowy oraz rachunku ponosi Partner. Postanowienia ust. 6.6 stosuje się odpowiednio.
6.8. Strony wspólnie uzgadniają, iż realizacja postanowień zawartych w ust. 6.6 i 6.7 nastąpi w formie elektronicznej na następujący adres email: f​aktury@trojmiejskastrefaszkod.pl lub pisemnej. Strony wyrażają również zgodę na wystawianie faktur bez podpisu.
6.9. W wypadku realizacji przez Partnera obowiązków niniejszej umowy w sposób nienależyty, w szczególności poprzez naruszenie postanowień § 1 ust. 2 oraz § 5 TSS może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia naruszeń lub w razie braku ich usunięcia, potrącić kwotę odpowiadającą wysokości nakładów, wydatków lub szkody poniesionej przez TSS w związku z wykonaniem, niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem postanowień niniejszej umowy oraz załączników do niej przez Partnera.
6.10. Strony wyłączają stosowanie art. 751 k.c.

§8. [DANE ADRESOWE I KORESPONDENCJA]

8.1 Strony zgodnie uzgadniają, iż uznają za ważne i skuteczne doręczenia wszelkich dokumentów w formie elektronicznej na następujące adresy email:
a. TSS - [biuro@trojmiejskastrefaszkod.pl],
b. Partner - .
8.2 Korespondencja listowna wymieniana pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy będzie kierowana na wskazane przez Strony adresy:
a.
b. Trójmiejska Strefa Szkód Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk
8.3 Każda zmiana adresu, numeru telefonu, faksu, bądź adresu poczty elektronicznej będzie skuteczna po wcześniejszym doręczeniu powiadomienia drugiej Stronie, na adres elektroniczny lub listownie na adres określony w ust. 8.2.
8.4 W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych adresowych w sposób określony w ust. 8.3, Strony ustalają, iż korespondencja wysłana na wyżej wymienione adresy ma skutek doręczenia.

§9. [CZAS TRWANIA UMOWY]

9.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
9.2 W przypadku naruszenia Umowy przez Partnera, w szczególności naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub obowiązków określonych w § 1 oraz § 5, TSS może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
9.3 Każda ze Stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
9.4 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§10. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

10.1 Strony zgodnie oświadczają, iż wyłącznie właściwym sądem do rozstrzygania sporów z niniejszej Umowy jest sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę TSS.
10.2 W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.3 Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całej Umowy.
10.4 Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku ze stosowaniem niniejszej Umowy, będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej.
10.5 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
10.6 Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.7 Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
10.8 W przypadku zaistnienia konieczności wykonania czynności dodatkowych, nie wchodzących w zakres niniejszej Umowy, mogą być one realizowane w ramach podpisanego aneksu.

REJESTROWANA OSOBA JEST KLIENTEM

REJESTROWANA OSOBA NIE JEST KLIENTEM