Trójmiejska Strefa Szkód

I. Zasady ogólne 

 

1. Relacje pomiędzy Partnerem Biznesowym a TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD opierają się na współpracy, zaufaniu, uczciwości, szacunku, lojalności oraz dbałości o dobre imię firmy.

2. Partner Biznesowy powinien powstrzymać się od podejmowania działań godzących w dobre imię TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD.

3. Zakazane jest rozpowszechnianie nieprawdziwych bądź nierzetelnych informacji o TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD.

4. Partner Biznesowy zachowuje w poufności informacje o wewnętrznych stosunkach pomiędzy nim a TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD, w tym informacje udostępnione w Strefie Partnera.

5. Zakazane jest przekazywanie osobom trzecim, także Partnerom Biznesowym, danych osobowych, do których Partner Biznesowy uzyskał dostęp w związku z przynależnością do programu partnerskiego TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD.

6. Login i hasło do Strefy Partnera są poufne.

7. Partner Biznesowy powinien działać w sposób jawny i przejrzysty, zgodny z etyką i przepisami prawa oraz z poszanowaniem innych partnerów TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD.

8. Partner korzysta z własnych danych osobowych.

9. Zakazuje się stosowania wprowadzających w błąd, oszukańczych lub nieuczciwych praktyk w zakresie rekrutacji nowych Partnerów Biznesowych.

10. Partner Biznesowy nie powinien podejmować w sposób bezpośredni bądź pośredni jakichkolwiek działań mających na celu nakłonienie Partnera Biznesowego działającego w danej Grupie managerskiej do rozpoczęcia działalności w innej Grupie managerskiej lub zaprzestania jej.

11. Informacje udzielane przez Partnera osobom, które chce pozyskać do swojej Grupy, powinny być prawdziwe, dokładne i wyczerpujące oraz podawane w rzetelny i uczciwy sposób.

12. Działając na rynku stosuje zasadę fair play.

 

II. Sprzedaż bezpośrednia i reklama TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD

 

1. Partnerzy Biznesowi zawierają umowy dla TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD w systemie sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaż bezpośrednia wymaga osobistej prezentacji Produktów i udzielenia stosownych wyjaśnień.

2. Prowadząc sprzedaż bezpośrednią lub świadcząc usługi reklamy, czy też prezentując zasady współpracy, Partner Biznesowy posługuje się materiałami wydanymi lub wyraźnie zaakceptowanymi przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD.

3. Informacje udzielane o Produktach TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD powinny być dokładne i wyczerpujące. 

4. Informacje dla Klientów powinny być przekazywane w sposób jasny i zrozumiały. 

5. Partner Biznesowy nie stosuje nieuczciwej, nierzetelnej i zakazanej reklamy. 

 

III. Strony internetowe, Punkty konsultacyjne 

 

1. Przy świadczeniu usług dla TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD, Partner Biznesowy może posługiwać się stroną internetową. 

2. Partner Biznesowy posługujący się stroną internetową zamieszcza na niej widoczną informację, iż jest on „Niezależnym Partnerem Biznesowym TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD”. 

3. Na swojej stronie internetowej Partner Biznesowy może zamieścić: 

a) zdjęcia udostępnione do pobrania w panelu partnera,

b) materiały marketingowe zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, 

c) prezentację i opisy Produktów TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD

e) informacje dostępne na stronie www.trojmiejskastrefaszkod.pl przed zalogowaniem,

f) linki do strony www.trojmiejskastrefaszkod.pl 

4. Partner Biznesowy na swojej stronie nie może zamieszczać: 

a) informacji dostępnych po zalogowaniu w Strefie Partnera, 

b) dochodów firmy oraz przyznanych prowizji

c) danych ze struktury

e) nieprawdziwych, nierzetelnych informacji o TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD

f) informacji sprzecznych ze Schematem kariery lub innymi obowiązującymi zasadami działania w Strukturze uprzednio podanymi do wiadomości Partnerów Biznesowych. 

5. Partner Biznesowy może tworzyć „Punkty Konsultacyjne Niezależnego Partnera Biznesowego TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD” w celu    świadczenia usług dla TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD, pod warunkiem zawarcia odrębnej umowy.

Ilekroć w niniejszym Kodeksie mowa jest o „TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD” rozumieć przez to należy: TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku ul. Szafarnia 11/F8 80-755 Gdańsk, REGON: 385216983, NIP: 5833384292, Numer KRS: 0000821690.

 

REJESTROWANA OSOBA JEST KLIENTEM

REJESTROWANA OSOBA NIE JEST KLIENTEM